kobieta-z-ptakami-11W  CENTRUM PSYCHOTERAPII LIBERO we Wrocławiu  zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczną, bezpieczeństwo, wsparcie,  nadzieję… Nasze atuty to poddająca się regularnej superwizji  profesjonalna kadra i komfortowe warunki pracy.
Współpracujemy z cenionymi psychiatrami, dietetykami. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych , rozwojowych, kryzysowych.  Pracujemy pod stałą superwizją – czytaj więcej.

Pracujemy w oparciu o kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty psychodynamicznego – czytaj więcej.

Pracujemy w nurcie psychodynamicznym – czytaj więcej.

Najtrudniejszy początek

depresja1Pierwszym krokiem współpracy jest konsultacja psychologiczna, w czasie której psychoterapeuta  pomoże rozwiać Państwa wątpliwości, wstępnie ocenić problem i wybrać odpowiednią formę pomocy, Jeśli uzna, że jest taka konieczność zaproponuje wizytę u innego specjalisty ,np. psychiatry mogącego wspomóc farmakologicznie, seksuologa, dietetyka czy terapeuty uzależnień. Spotkanie trwa 45 min.

Nie zawsze w czasie pierwszej wizyty zapada decyzja o podjęciu psychoterapii. Konsultacje, w czasie których zarówno psychoterapeuta jak i pacjent zadaje sporo pytań, mogą przeciągnąć się do 3 spotkań. Jest to potrzebne nie tylko specjaliście, ale także osobie poszukującej pomocy, która ocenia możliwość podjęcia długoterminowego procesu psychoterapii z danym psychoterapeutą. Zanim rozpocznie się  proces leczenie konieczne jest ustalenie jego ram w formie  kontraktu. Określa się m.in. cele terapii, częstotliwość i długość spotkań, prawa i obowiązki obu stron, formę płatności, sposób pracy itd. – czytaj więcej.

Pracujemy z osobami, które cierpią z powodu:

 • nerwicy i zaburzeń lękowych (fobie, zaburzenia psychosomatyczne) – czytaj więcej.
 • depresji i inne zaburzeń nastroju – czytaj więcej.
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia) – czytaj więcej.
 • uzależnienia i współuzależnienia – czytaj więcej.
 • syndromu DDA
 • Pomagamy osobom, które:
 • przeżywają osamotnienie i izolację społeczną
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich
 • mają niskie poczucie wartości,  są nieśmiałe
 • nie mogą poradzić sobie z trudnościami w życiu osobistym i zawodowym
 • cierpią z powodu zespół stresu pourazowego
 • przeżywają silny niepokój, bezsenność,
 • nie mogą poradzić sobie z  dolegliwościami bólowymi, które trudno zdiagnozować

Cennik

 • konsultacja psychologiczna -180 zł (45 min.)
 • sesja psychoterapeutyczna – w zależności od częstotliwości spotkań 150 zł-180 (45 min.)
 • sesja psychoterapeutyczna par – 250 zł (60 min)
 • sesja psychoterapeutyczna rodzin -300 zł (90 min)
 • spotkanie z pedagogiem -180 zł (45 min)

Nr konta: 03 1140 2017 0000 4002 0781 6566

Proces psychoterapii

depresja3Gdy kontrakt zostaje ustalony rozpoczyna się proces leczenia. Głównym narzędziem pracy jest dialog. Nie jest możliwe ustalenie długości trwania psychoterapii. Zależy to bowiem od wielu czynników,  między innymi rodzaju i stopnia zaburzeń, mechanizmów obronnych i oporów pacjenta, stopnia jego zaangażowania w terapię (żadne leczenie psychiatryczne nie da efektów bez czynnego udziału zainteresowanego), wpływu czynników zewnętrznych itp. Chociaż cele terapii są bardzo zróżnicowane, można stwierdzić, że głównym jest poznanie i zrozumienie siebie, a także uzyskanie głębokiej, trwałej zmiany myślenia, odczuwania, zachowania. Psychoterapia prowadzi do podniesienia jakości życie. Drogą do osiągnięcia tych celów jest dotarcie do źródeł problemów. Służy temu analiza przeżyć pacjenta. Na sesjach terapeutycznych wraz z psychoterapeutą przepracowuje on trudne obszary życia psychicznego i uświadamia istotę własnych trudności.

Sesje trwają 45  min. Ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie.

Superwizja

Superwizja konsultowanie pracy psychoterapeutycznej z innym doświadczonym specjalistą (psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą), zazwyczaj posiadającym certyfikat superwizora. Superwizor wspiera psychoterapeutę w jego pracy, pomaga mu diagnozować, pokonać trudności, zobaczyć inny obraz pacjenta, a także wskazać przeszkody zaistniałe w kontakcie z nim. W trakcie superwizji psychoterapeuta przedstawia superwizorowi konkretny  proces terapeutyczny, pokazuje pacjenta i jego problemy. Superwizja wpływa na rozwój osobowy psychoterapeuty, pomaga mu w przestrzeganiu zasad etyki zawodowej i regeneracji sił potrzebnych do pracy psychoterapeutycznej. Może być prowadzona indywidualnie lub w grupie. Dzięki regularnym spotkaniom superwizyjnym psychoterapeuta może zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.

Psychoterapeutki „Libero” Korzystają z superwizji u następujących superwizorów:

Dr Katarzyna Walewska – certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikowana psychoterapeutka i psychoanalityczka. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Mgr Piotr Miszewski – certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta i socjoterapeuta.

Psychoterapia psychodynamiczna

koniczynaPracujemy w nurcie psychoterapii psychodynamicznej wywodzącej się z psychoanalizy. Koncentrujemy się na poznaniu, zrozumieniu pacjenta i jego problemów, oraz na relacji, która tworzy się między nami. Opieramy się na założeniu, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Pomagamy pacjentom dotrzeć do przyczyn trudności i odnaleźć sposób radzenia sobie z nimi, co skutkuje poprawą jakości życia i samopoczucia. Celem psychoterapii jest zmiana w zakresie objawów pacjenta, osiągana poprzez złagodzenie nieświadomych konfliktów wewnętrznych, zmianę mechanizmów obronnych i redukcji deficytów rozwojowych. Podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest rozmowa. Proces terapeutyczny obejmuje cykl spotkań, które odbywają się regularnie, w stałych terminach (zazwyczaj raz w tygodniu). Czas trwania jednej sesji terapeutycznej wynosi 50 min. Czas trwania całej terapii jest indywidualny i uzależniony od wielu czynników m.in. diagnozy, siły przymierza terapeutycznego, możliwości pacjenta i psychoterapeuty.

Kontrakt

Przed rozpoczęciem procesu psychoterapeutycznego dochodzi do werbalnego ustalenia kontraktu czyli ram terapii. Polega to na określeniu warunków leczenia, dających poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy, zarówno terapeucie, jak i pacjentowi. W kontrakcie znajdą się między innymi: obowiązki psychoterapeuty i pacjenta, częstotliwość spotkań, sposób komunikowania poza sesjami, zasady odwoływania spotkań, zasady odpłatności za terapię, sposób pracy, skutki odejścia od kontraktu.

Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI
PSYCHOTERAPEUTY POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ (2011)

Preambuła

Dokonując wartościowania postępowania psychoterapeuty psychodynamicznego,
różnicując etykę grupy zawodowej od indywidualnej moralności terapeuty i przyjmując wpływ
nieświadomych procesów na jego aktywność, dopuszczamy wewnętrzną konfliktowość terapeuty
w tym zakresie.Uznajemy więc, że świadoma deklaracja neutralności aksjologicznej terapeuty nie
może obejmować jego wszystkich reakcji emocjonalnych na pacjenta.

Zasady ogólne

Psychoterapeuta psychodynamiczny wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie, z szacunkiem wobec
pacjentów i współpracowników. Elementarnym warunkiem rzetelnej i uczciwej postawy
psychoterapeuty psychodynamicznego jest należyte przygotowanie teoretyczne i osobowościowe,
uwzględniające wpływ procesów nieświadomych na jego aktywność.

Psychoterapeuta w swoich działaniach uwzględnia przede wszystkim dobro pacjenta, w kontekście
relacji psychoterapeutycznej rozumiane jako zmiana funkcji psychicznych, sposobów jego zachowania,
zaburzonych w świetle ogólnie przyjętych norm. Zasada dbałości o dobro pacjenta obowiązuje także
po skończeniu relacji psychoterapeutycznej.

Psychoterapeuta psychodynamiczny podczas procesu leczenia nie narzuca pacjentom, w sposób
świadomy, własnego systemu przekonań i wartości, jak również szanuje prawo pacjenta do posiadania
własnych, odmiennych przekonań.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie znajduje podstaw aksjologicznych do równoczesnego
uprawiania psychoterapii o różnym podłożu teoretycznym. Jeśli pacjent wymaga psychoterapii
wywodzącej się z innego paradygmatu, psychoterapeuta kieruje go do odpowiedniego w tej
dziedzinie specjalisty.

Tajemnica i poufność

Psychoterapeuta psychodynamiczny ma obowiązek dbać o tajemnicę procesu
psychoterapeutycznego, co oznacza zachowanie poufności wszystkich informacji przekazywanych
przez pacjenta oraz faktu jego udziału w procesie psychoterapii.

Tajemnica może być uchylona, na prośbę pacjenta lub (jeśli to możliwe) po wcześniejszym
poinformowaniu pacjenta, wówczas gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego
życia lub życia czy zdrowia innych osób.

Psychoterapeuta musi uzyskać zgodę pacjenta na dokonanie zapisu elektronicznego sesji oraz przed
użyciem materiałów pochodzących z zapisu psychoterapii do celów szkoleniowych, konferencyjnych,

certyfikacyjnych. Materiał uzyskany w pracy z pacjentem musi być starannie zabezpieczony przed
możliwością zidentyfikowania pacjenta.

Superwizja i rozwój zawodowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny zobowiązany jest do korzystania z superwizji swojej pracy
zawodowej, jak również do współpracy z innymi specjalistami w celu dbania o jakość prowadzonych
procesów terapeutycznych i minimalizowania ryzyka popełniania błędów.

Obowiązkiem psychoterapeuty psychodynamicznego jest rozwijanie swoich umiejętności
zawodowych, poszerzanie wiedzy, a także dbanie o swoją kondycję psychiczną i zdrowie fizyczne.
Psychoterapeuta nie powinien podejmować pracy w czasie, w którym nie jest zdolny do
podejmowania odpowiedniej oceny sytuacji.

Superwizor dba o transparentność w procesie superwizji, unika sytuacji, które mogą zakłócić relacje z
superwizowanym psychoterapeutą.

Konflikt interesów

W sytuacji wystąpienia sprzecznych interesów pomiędzy instytucją, w której zatrudniony jest
psychoterapeuta psychodynamiczny a pacjentem, należy wybierać dobro i interesy osoby leczonej.
Jeśli nie jest to możliwe, zawiesić kontakt z instytucją lub pacjentem na czas rozwiązania konfliktu.

Jeśli psychoterapeuta psychodynamiczny pełni różne role zawodowe, w relacji z pacjentem
przestrzega zasady niełączenia pozostałych ról zawodowych z rolą psychoterapeuty.

Relacje pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem

Proces psychoterapii powinien być poprzedzony określeniem kontaktu terapeutycznego oraz ram
psychoterapii, czyli tzw. settingu. Ustalenia te szczególnie powinny odnosić się do metody pracy,
długości oraz częstotliwości spotkań, miejsca spotkań oraz zasad finansowania.

Relacja terapeutyczna jest dobrowolna, pacjent ma prawo w dowolnym momencie
przerwać/zakończyć leczenie.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie powinien podejmować się prowadzenia psychoterapii wobec
osób bliskich czy znajomych .

Psychoterapeuta psychodynamiczny unika wszelkich relacji towarzyskich z pacjentem, które mogłyby
ograniczyć bezstronność relacji psychoterapeutycznej, a także pogorszyć rzetelność i skuteczność
pracy psychoterapeuty.

Psychoterapeuta psychodynamiczny przestrzega zasady, że relacja psychoterapeutyczna wyklucza
relacje o charakterze seksualnym z pacjentem. Zasada ta obowiązuje zarówno w trakcie , jak i po
zakończeniu procesu psychoterapii.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie wykorzystuje relacji z pacjentem i jego zależności do celów
pozaterapeutycznych.

Kontakt psychoterapeuty psychodynamicznego z osobami trzecimi tj. z członkami rodziny pacjenta lub
jego znajomymi może mieć miejsce tylko za wcześniejszą zgodą pacjenta. Powyższa zasada nie dotyczy
leczenia dzieci, osób psychotycznych bądź pacjentów w trakcie hospitalizacji.

Jeśli psychoterapeuta psychodynamiczny z jakichkolwiek przyczyn przerywa psychoterapię, powinien
wskazać możliwości alternatywnego leczenia.

Wystąpienia publiczne, reklama

Psychoterapeuta psychodynamiczny w wystąpieniach publicznych podaje rzetelne i prawdziwe
informacje zgodne z aktualną wiedzą kliniczną i naukową oraz standardami etycznymi.

Reklamując świadczone przez siebie usługi psychoterapeuta psychodynamiczny może zamieszczać
następujące informacje: nazwisko, stopień naukowy, ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty,
przynależność do organizacji psychoterapeutycznych, adres, telefon oraz aktualną informację o
cenach usług.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie wygłasza stwierdzeń nieprawdziwych lub wprowadzających w
błąd dotyczących własnych kompetencji, doświadczenia, prowadzonych usług, wyników pracy
psychoterapeutycznej.

Psychoterapeuta psychodynamiczny może skorygować nieprawdziwe sądy wygłaszane przez innych,
dotyczące jego pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenia

Jako nauczyciel, trener, superwizor psychoterapeuta psychodynamiczny stara się przekazywać wiedzę
zawodową w sposób obiektywny i rzetelny.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie podejmuje szkolenia w zakresie psychoterapii osób, które nie
mają odpowiednich kwalifikacji.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie wchodzi w relacje o charakterze seksualnym z osobami
szkolonymi.

Psychoterapeuta psychodynamiczny nie wykorzystuje zależności osób szkolonych w sposób
emocjonalny, finansowy czy inny dążący do zaspokojenia własnych celów.

Reklamy kursów i szkoleń psychoterapeutycznych powinny zawierać rzetelny i jasny opis
przekazywanej wiedzy i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem ceny usług, kryteriów
kwalifikacji, kompetencji zespołu szkolącego.

Prawa psychoterapeuty

Psychoterapeuta określa metodę pracy najkorzystniejszą dla pacjenta w świetle dokonanej przez
siebie aktualnej diagnozy psychodynamicznej.

Psychoterapeuta psychodynamiczny ma prawo ustalić granice w pracy psychoterapeutycznej, w tym
postępowanie w przypadku zachowań obraźliwych lub agresywnych ze strony pacjenta.

Psychoterapeuta psychodynamiczny ma prawo odmowy podjęcia leczenia, gdy uzna, że nie jest w
stanie rzetelnie prowadzić psychoterapii, a także jeśli żądania pacjenta są nierealne albo szkodliwe dla
niego lub otoczenia.

Środowisko zawodowe

Psychoterapeuta psychodynamiczny powinien dbać o dobre imię własne, a także Towarzystwa i
kolegów.

Wypowiedzi o kolegach powinny zawierać prawdziwe informacje, a także być formułowane z
odpowiednim szacunkiem .

Krytyka kolegów musi opierać się na faktach, być prowadzona rzetelnie i wnikliwie. Należy również
rozeznać i odróżnić świadome i intencjonalne zaniedbanie lub działanie na szkodę pacjenta od
chwilowego osłabienia uwagi bądź techniki psychoterapeutycznej.

W sytuacjach koniecznych psychoterapeuta ma prawo oczekiwać wsparcia, opartego na rzetelnej
ocenie, ze strony środowiska i jego instytucjonalnych przedstawicieli.

Postanowienia końcowe

Wszelkie skargi dotyczące naruszeń zasad etyki zawodowej przez psychoterapeutów zrzeszonych w
Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej rozpatrują i rozstrzygają (zgodnie z zakresem
kompetencji): Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, Sąd Koleżeński, Zarząd Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szczegółowe kompetencje wymienionych organów i tryb odwoławczy od postanowień określa Statut
Towarzystwa.